top of page

פרשת השבוע פנחס

מוניות ברחובות טלפון 08-9-120-120 שמחים לתת לכם דבר תורה לפרשת השבוע בכל שבוע נעלה לכם דבר תורה על הפרשה.
מוניות ברחובות שומרים שבת - "כי אשמרה שבת אל ישמרני אות היא לעולמי עד בינו וביני"

פרשת השבוע פנחס

הכותב: מורי אמנון ג'מיל

פרשת פינחס


זכותו של פינחס-  מדוע זכה פנחס למה שלא זכה משה רבינו שנאמר בו: "לולא משה בחירו שעמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית" ולא פעם אחד עשה כמעשה פנחס, אלא פעמים רבות הציל את בני ישראל והשיב חמת ה' מעליהם- גם בעגל וגם במרגלים- ולא הובטח בברית שלום כמו שהובטח לפנחס, במעשה העגל משה דחה את הפורענות, שנאמר "וינחם ה' על הרעה אשר דבר לעשות לעמו", אבל לא בטלה לגמרי כמו שכתוב "וביום פקדי ופקדתי עליהם". מה שאין כן בפנחס שביטל החוב לגמרי לכן דווקא לו ה' נתן את בריתו שלום.


השיב את חמתי מעל בני ישראל (כה, יא)- בשם הגר"א מובא כך: כידוע, בני ישראל תרמו מכספם במדבר "מחצית השקל". המילה "מחצית" בנויה כך שהאות צד"י באמצע, והאותיות הסמוכות לה (מימין ומשמאל) הן חי"ת ויו"ד (יחד- חי), והאותיות הרחוקות ממנה, בקצוות המילה, הן מ"ם ותי"ו (יחד- מת). בכך יש רמז, שהצדקה (המסומלת באות צד"י) מקרבת את החיים ומרחיקה את המיתה (ולכן האותיות "חי" קרובות אליה והאותיות "מת" רחוקות ממנה), כמו שנאמר "צדקה תציל ממוות".


והנה, במילה "חמתי" (המופיעה כאן בפסוק בפרשת פנחס), הסדר הוא הפוך: האותיות "חי" רחוקות זו מזו וממוקמות בקצוות המילה, ואילו האותיות "מת" קרובות וממוקמות באמצע המילה. שכן, החימה שהתעוררה נגד עם ישראל בגלל מעשיהם, הביאה למגיפה ולהיפוך המצב שלעיל (דהיינו, מצב ה"מחצית", שבו אותיות ה"חי" הן האותיות הקרובות).

כאשר פנחס עשה את מעשהו, פסקה המגיפה, וכך הביאה פעולתו לתוצאה של הרחקת המוות וקירוב החיים. ולכך רומז הפסוק כאן: "השיב (החזיר) את חמתי" - הוא החזיר כביכול את האותיות ("חמתי"),  לסדרן הראוי - ממצב של "חמתי" למצב של "מחצית", כמתואר לעיל. כשם שצדקה מצילה ממוות, כך פנחס במעשהו הציל את בני ישראל ממוות.

על פי זה מבאר הגר"א את הפסוק בתהלים (מזמור קו, פס' ל-לא) "ויעמוד פנחס ויפלל, ותעצר המגפה, ותחשב לו לצדקה" - מעשהו של פנחס, פעל את אותה פעולה כפי שעושה הצדקה- מקרבת את החיים ומרחיקה את המיתה.


והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם (כה, יג)- הקשה רש"י, הרי כבר ניתנה כהונה לזרעו של אהרן (ופנחס היה בן אלעזר בן אהרן, ונמצא שהיה כהן קודם לכן). ומתרץ רש"י, שלא ניתנה כהונה אלא לאהרן ולבניו שנמשחו עמו, ולתולדותיהם שייוולדו לאחר המשיחה, אבל פנחס, שנולד קודם לכן ולא נמשח, לא בא לכלל כהונה.


אך יש מפרשים, שעיקר הבטחת הקב"ה הייתה, שפנחס לא יפסיד את כהונתו, משום הכלל "כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו". וכך מבואר בחזקוני: "את בריתי שלום - דואג היה פן יפסיד כהונתו, ככתוב(ברכות ל"ב) כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו, עד שהבטיחו הקב"ה, הואיל והרציחה לשם שמים הייתה.

תמידים ומוספים

בסיומה של הפרשה ישנן פרשיות העוסקות בקורבנות, קורבנות התמיד, ומוספי החגים. יש להבין את ערכם המיוחד של התמידים, לעומת ערכם של המוספים. בהקדמת עין יעקב, מובא שמצא הכותב מדרש אחד, ובו כתוב: "בן זומא אומר: מצינו פסוק כולל יותר והוא: 'שמע ישראל' וגו'.  בן ננס אומר: מצינו פסוק כולל יותר, והוא: 'ואהבת לרעך כמוך'.   שמעון בן פזי אומר: מצינו פסוק כולל יותר, והוא: 'את הכבש אחד תעשה בבוקר' ,   מדרש זה מזכיר מאוד את מחלוקתם של רבי עקיבא ובן עזאי בעניין "כלל גדול בתורה"  . מובן מדוע "שמע ישראל" הוא כלל גדול שכן על ידי קיום "ואהבת את ה' אלוהיך", מבקש האדם לעשות תמיד את רצון ה', וממילא הופכת מצווה זו להיות המקור והבסיס לכל עבודת ה'.

מדוע "ואהבת לרעך כמוך" הוא כלל גדול, המהר"ל  מסביר שאהבת הריע כשם שאוהב את עצמו, נובעת מן ההכרה שלשניהם צלם אלוקים, הכרה במעלת האדם, בתכונות האלוקיות שבו, והכרה זו גורמת ממילא לרצון לבטא את אותן תכונות במעשים, במצוות ובמידות טובות. למעשה, מוסברת מצוות "ואהבת לרעך כמוך", על פי הרעיון שבדברי בן עזאי, ש"זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול מזה", וכוונתו להמשך הפסוק: "ביום ברא אלהים אדם, בדמות אלהים עשה אתו"  . כשהאדם יכיר את עצמו, את מעלתו האלוקית, יבין את תפקידו בעולם, וממילא הרי זה כלל גדול בתורה.


מן המדרש עולה שכלל גדול משני כללים אלו הוא הכלל הנרמז בפסוק: "את הכבש אחד תעשה בבקר" קרבן התמיד מגלה את כוח הקביעות, שהיא - גילוי עצמיותו של האדם, שורשו ויסודו הפנימי. בדרך כלל אנו מתרשמים מן החריג והבלתי שגרתי, המועדים מרשימים אותנו יותר מן השבתות, אילו היה הדבר תלוי בנו, ייתכן שהיינו מכריעים שדווקא הדבר שאינו תדיר עדיף, אך חז"ל הדריכו אותנו ש"תדיר ואינו תדיר, תדיר קודם". התדיר הוא הבסיס, שרק על גביו ואחריו, יכולה לבוא התוספת - מוסף. במסכת זבחים , מעלים חכמים ספק, האם תדיר עדיף, או שמא מקודש עדיף. השאלה לא נפשטה, אבל ממהלך הסוגיה נראה שהנטייה היא לומר שתדיר עדיף גם ממקודש.


יש מקום גם לקביעות וגם להתחדשות, לתמידים ולמוספים. יש לפתח התמדה, סדר של קביעות בעבודת ה', מבלי לבקש כל פעם דברים חדשים. על גבי היסוד הבריא של הקביעות, יש מקום להתחדשות, אבל קודם לכל צריך לתת מקום לכוח של בניה מסודרת של התקדמות רוחנית, בסבלנות אין קץ, מתוך הבנה שעצם הסדר הנמשך בונה את עומק הקשר בין האדם לריבונו של עולם.


אמנם, יש צורך בחידוש, על מנת שהקביעות לא תיהפך חלילה ל"מצוות אנשים מלומדה" . התפילות תוקנו כנגד התמידים  . יש להגיע אל התפילה מתוך הכנה, לימוד ומחשבה. גם עבודת הקורבנות בבית המקדש, לא הייתה עבודה טכנית, אלא היא הייתה מלווה בתוכן של תפילה וכוונת הלב. כיום נותר לנו רק התוכן הרוחני של עבודת הקורבנות - התפילה. בזמן שבית המקדש היה קיים, אמרו חז"ל  , לא היה אדם הולך לישון בחטא. גם לתפילה יש כוח כזה, שלוש פעמים ביום נטהר האדם מעוונותיו. אך יש לדעת שדבר זה לא בא מאליו, יש להתכונן לתפילה, בלימוד, במחשבה, על ידי קריאת פירושי התפילה, לימוד "עולת ראי"ה", ועוד ספרים המבארים את עניינה של התפילה, ואת עומק הכוונה שבתפילות.

בנות צלפחד במקרא, במדרש חז"ל 

סיפור בנות צלפחד מציג את הצלחתן של של חמש נשים, אחיות, ליצור תקדים משפטי ששינה את חוקי הירושה בישראל: אם אדם נפטר ואין לו בנים, אלא רק בנות, תועבר נחלתו לבנותיו ולא לאחיו או לקרובי משפחה גברים אחרים. יש הרואים בבנות צלפחד את  הפמיניסטיות הראשונות, אך דעתי היא שהמקרא אינו מתאר את בנות צלפחד כפועלות ממניע פמיניסטי. הטיעון שהן מעלות במטרה לרשת את אביהן הוא פטריארכלי. אולם סיפורן אכן ראוי לתשומת לב מנקודת מבט מגדרית.


"למה יגרע שם אבינו בנות צלפחד מתוארות במקרא תיאור חיובי ביותר; חבורה מלוכדת של נשים שאינן מהססות להתייצב בפני האליטה הגברית ולשטוח בפניה את טענתן, שהקב"ה יבהיר בהמשך שהיא צודקת. אולם סיפור זה, שגיבורותיו הן חמש נשים, והמתאר פריצת דרך חוקתית המיטיבה עם בנות שאין להן אחים, ושהושגה הודות לבנות צלפחד שעניינה שימור שם האב. כפל הפנים הזה עובר לאורך הסיפור כולו, ומצוי כבר בפתיחתו: הסיפור פותח בפעולה של הבנות – "וַתקרבנה אך הן מכונות תחילה "בְ נוֹת צְלָפְחָד", ולא בשמותיהן הפרטיים , יתרה מזאת: הסיפור עובר מיד לתיאור מסגרת גברית, כאשר הוא מפרט את שושלתו של "צלפחד בן חפר וכך, בסיפור שגיבורותיו הן חמש בנות, דווקא המילה "בן" חוזרת חמש פעמים כבר בפסוק הפותח את הסיפור. עם זאת, לאחר הצגת אילן היוחסין של צלפחד, נמסרים שמות חמש בנותיו. עובדה זו ראויה לציון. עתירת הבנות נמסרת בדיבור המעורר רושם של שיתוף פעולה ביניהן. הטענה המרכזית בתלונתן אינה קשורה בזכויותיהן, אלא בזכות אביהן: "למה יגרע שם אבינו" הן אינן מסתפקות בהצגת הבעיה, אלא מצביעות על הפתרון מייד לאחר הצגת הבעיה: "תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו" ,  ה' מוצא את עתירתן מוצדקת: "כן בנות צלפחד דוברות "


בנות צלפחד במדרש חז"ל: "יפה כח נשים מכח אנשים" מדרשי חז"ל מתארים את בנות צלפחד כדמויות חיוביות ביותר. הצגת שושלת היוחסין של בנות צלפחד, בפסוק הפותח את פרק כ"ז בספר במדבר, מתפרשת כנובעת מרצון לחלוק שבח לשבטן, למשפחתן ולבית אביהן, על שהצמיחו נשים כשרות כמותן (ספרי זוטא) הן מתוארות כחכמות, דרשניות וצדקניות, ולמעשה כבנות דמותם של החכמים עצמם (בבלי, בבא בתרא ) המדרש משבח את אמונתן הבלתי מעורערת של בנות צלפחד, שלא פקפקו בהבטחת ה' להנחיל את הארץ לבני ישראל, ומעמת אותה עם קטנות האמונה שגילו הגברים שבישראל. למעשה, המדרש מוסיף את ההיבט המגדרי משום שהוא רואה את בנות צלפחד כמייצגות את כלל נשות ישראל, והשבח שהוא ומעל הבעיה הקשה של היעדר בנים והחשש להיכחדות שם האב במזרח הקדום, ועל הפתרונות היצירתיים לפתור את הבעיה הזו, בין השאר באמצעות ירושת בנות ואף שינוי מעמדה המשפטי של הבת ל"נקבה במעמד זכר" הוא שבח לנשות ישראל כולן " יפה כח נשים מכח אנשים. אנשים אומרים "ניתנה ראש ונשובה מצרימה" ונשים אומרות תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו" המדרש מסביר את מקורה של חיבתן לארץ ישראל בהיותן צאצאיות ליוסף, שהוכיח את חיבתו לארץ בכך שביקש להיקבר בה הן מצאצאיו של יוסף,  יתרה מכך, לעומת המקרא, ששם בפי בנות צלפחד מניע אנדרוצנטרי – כוונה לשמר את שם אביהן, ואינו מתייחס כלל לאינטרס אפשרי אישי שלהן בירושת הנחלה, המדרש (ספרי במדבר( מעלה אלמנט מגדרי מפתיע: בנות צלפחד מכירות בכך שנעשה להן עוול, שמקורו בכך שנשים מופלות לרעה בידי גברים. אולם – כפי שהן טוענות זו בפני זו – העדפה לטובה של גברים על פני נשים אינה דרכו של הקב"ה, הנוהג בכל בריותיו במידה שווה. הכרה זו נוסכת בהן את העוז והאומץ להגיש את תביעתן בפני משה: כיון ששמעו בנות צלפחד שהארץ מתחלקת לשבטים לזכרים ולא לנקבות, נתקבצו כולן זו על זו ליטול עצה. אמרו: לא כרחמי בשר ודם רחמי המקום. בשר ודם רחמיו על הזכרים יותר מן הנקבות אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן, אלא רחמיו על הזכרים ועל הנקבות, רחמיו על הכל, שנאמר נותן לחם לכל בשר, וכן כתוב ורחמיו על כל מעשיו " (. מדרש זה מציג את רצונן של בנות צלפחד להשוות את זכויותיהן בירושת הארץ לזכויות הגברים כלגיטימי, וכעולה בקנה אחד עם מהותו של הקב"ה שאינו מפלה בין בריותיו, נשים וגברים, וכפי שמשתמע מן המדרש אף אינו מפלה בין בני אדם ובין בעלי חיים לא אנושיים, 

שהרי "רַחֲמָיו עַל כָל מַעֲשָׂיו".  

חשיבות האחווה ושיתוף הפעולה שבין חמש האחיות, הביאו לכך שבכוחות משותפים גרמו לשינוי חוקי הירושה בישראל.

בברכת שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל

מוניות ברחובות בעזריאלי

מחפשים שירות מוניות ברחובות מהשורה הראשונה?

הרשו לנו להציג את עצמנו. אנחנו מוניות רחובות. זמינים היכן שאתם זקוקים לנו, שרות המוניות שלנו לא עונה רק על ציפיותיך, אלא עולים עליהם. מוניות ברחובות משרת את צרכיהם של תושבים ברחובות והסביבה. כבר שנים רבות, מוניות ברחובות מחויבים להיות הטובים ביותר במה שאנחנו עושים.

מוניות ברחובות מוניות חדישות, נקיות, מפוארות, נסיעה בטוחה ורגועה, נהגים בעלי תו ירוק. ראה רשימה מלאה של השירותים שלנו למטה וצור איתנו קשר לקביעת נסיעה.

כדאי לדעת אם להחזיק רכב פרטי או להזמין מונית?


רוצים להגיע לאחת משכונות העיר רחובות?

מוניות ברחובות לשכונות העיר רחובות והסביבה בזמינות מידית לכן התאחדו נהגי מוניות ברחובות בכדי לתת שרות מהיר והגעה לכל לקוח בהקדם האפשרי, התקשרו אלינו ונשמח לתת לכם שרות 24/6 לא כולל חגים ושבתות. נשמח לעמוד לשרותכם בכל עת מוניות ברחובות עובדים עם מספר נהגי מוניות לכן השרות שלנו מהיר ומענה מידי חלק ממוניות אלו הם:

מוניות קרית משה רחובות

מוניות רחובות החדשה

מוניות קרית עקרון

מוניות מזכרת בתיה

מוניות ברחובות אסף

מוניות קרית ההגנה רחובות

מוניות בית חולים קפלן רחובות

taxi in rehovot

מוניות פארק המדע

מוניות ברחובות ההולנדית

מוניות כפר גבירול

מוניות קניון רחובות

מוניות רכבת רחובות

מוניות ברחובות אסף

מונית מרחובות לשדה התעופה

מוניות בילו

מוניות גבעת ברנר

מוניות רחובות

מוניות מזכרת בתיה

מוניות רחובות טלפון

מוניות ספיישל קרית עקרון

מוניות בילו

מונית מרחובות לנתב"ג

מוניות רחובות שי

מוניות ברחובות

מוניות ברחובות יעניקו לכם שירות מוניות מידי למיקומכם הנוכחי ויסיעו אתכם ליעדכם.

מונית מרחובות לכל הארץ

קבוצת מוניות ברחובות נותנים מענה למוניות ספיישל לנסיעה בעיר רחובות או מענה למוניות ברחובות ולכל רחבי הארץ בזמינות מידית או הזמנה עתידית, הניסיון שלנו בתחום מוניות הספיישל הוא: כשלקוח בוחר מונית לקניון, או מונית לרכבת רחובות או מונית לטיול, או למספר ימים לא כדיי לחפש את הזול ביותר! כדאי להזמין מונית עם הביקורות החיוביות ביותר.

נהגי המוניות שאתם אנו עובדים ביחד חיים יום יום את הכבישים ואת העיר רחובות, זו הסיבה שהם עובדים עם קבוצת מוניות ברחובות, מעבר לזה הם פשוט אוהבים את מה שהם עושים! אצלנו תמצאו מונית מרחובות לכל יעד:

מונית מרחובות לאופקים 

מונית מרחובות לאור יהודה

מונית מרחובות לאור עקיבא 

מונית מרחובות לאילת 

מונית מרחובות לאלעד 

מונית מרחובות לאריאל 

מונית מרחובות לאשדוד 

מונית מרחובות לאשקלון

מונית מרחובות לבאר שבע

מונית מרחובות לבנימינה

מונית מרחובות לבית שאן 

מונית מרחובות לבית שמש 

מונית מרחובות לביתר עילית 

מונית מרחובות לבני ברק

מונית מרחובות לבת ים 

מונית מרחובות לגבעתיים 

מונית מרחובות לדימונה 

מונית מרחובות להוד השרון 

מונית מרחובות להרצליה

מונית מרחובות לחדרה 

מונית מרחובות לחולון 

מונית מרחובות לחיפה 

מונית מרחובות לטבריה 

מונית מרחובות לטירת הכרמל  

מונית מרחובות ליבנה  

מונית מרחובות ליהוד  

מונית מרחובות לירושלים 

מונית מרחובות לכפר סבא

מונית מרחובות לכרמיאל

מונית מרחובות ללוד  

מונית מרחובות למגדל העמק 

מונית מרחובות למודיעין/מכבים

מונית מרחובות למירון

מונית מרחובות למלונות ים המלח 

מונית מרחובות למעלה אדומים

מונית מרחובות למעלות תרשיחא 

מונית מרחובות לנהריה 

מונית מרחובות לנס ציונה 

מונית מרחובות לנצרת 

מונית מרחובות לנצרת עילית

מונית מרחובות לנשר

מונית מרחובות לנתב״ג 

מונית מרחובות לשדה התעופה

מונית מרחובות לנתיבות 

מונית מרחובות לנתניה

מונית מרחובות לעין גדי 

מונית מרחובות לעכו

מונית מרחובות לעפולה

מונית מרחובות לערד

מונית מרחובות לפתח תקווה

מונית מרחובות לצפת

מונית מרחובות לקיסריה

מונית מרחובות לקרית אונו

מונית מרחובות לקרית אתא 

מונית מרחובות לקרית ביאליק 

מונית מרחובות לקרית גת

מונית מרחובות לקרית ים 

מונית מרחובות לקרית מוצקין 

מונית מרחובות לקרית מלאכי 

מונית מרחובות לקרית שמונה 

מונית מרחובות לראש העין 

מונית מרחובות לראשון לציון 

מונית מרחובות לרהט 

מונית מרחובות לרמלה 

מונית מרחובות לרמת גן 

מונית מרחובות לרמת השרון 

מונית מרחובות לרעננה 

מונית מרחובות לשדרות 

מונית מרחובות לשפרעם 

מונית מרחובות לתל אביב

שרות מוניות ספיישל רחובות ניתן לפרטיים עסקיים ומוסדות, עיקר הפעילות של מוניות ברחובות מיום הקמתה הוא מוניות ספיישל לתיירים, אח"מים, אנשי עסקים, חברות היי טק, מפיקי אירועים, אומנים ולקוחות פרטיים.

המוניות שלנו מפוארות וחדשות. הנהגים, ותיקים ומנוסים ובעלי תודעת שירות מצויינת.

אל תחפשו את הזול ביותר ואל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר!

bottom of page