top of page

תנאים והגבלות עבור ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ

 

תנאים והגבלות

עדכון אחרון: 30 בספטמבר 2022

אנא קרא תנאים והגבלות אלה בעיון לפני השימוש בשירות שלנו.

פרשנות והגדרות

למטרות תנאים והגבלות אלה:

אפליקציה פירושה התוכנה שסופקה על ידי החברה שהורדת על ידך בכל מכשיר אלקטרוני, בשם מוניות ברחובות

חנות יישומים פירושה שירות ההפצה הדיגיטלי המופעל ומפותח על ידי Apple Inc. (Apple App Store) או Google Inc. (Google Play Store) שבו הורדה האפליקציה.

 • חברה קשורה פירושה ישות השולטת, נשלטת על ידי או נמצאת בשליטה משותפת עם גורם, כאשר "שליטה" פירושה בעלות של 50% או יותר מהמניות, מניות הון או ניירות ערך אחרים הזכאים להצביע לבחירת דירקטורים או רשות מנהלת אחרת. .

 • חשבון פירושו חשבון ייחודי שנוצר עבורך כדי לגשת לשירות שלנו או לחלקים מהשירות שלנו.

 • מדינה מתייחסת ל: ישראל

 • החברה (המכונה "החברה", "אנו", "אנחנו" או "שלנו" בהסכם זה) מתייחסת לק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ, יוסף קרוננברג 11/4 רחובות.

 • תוכן מתייחס לתוכן כגון טקסט, תמונות או מידע אחר שניתן לפרסם, להעלות, לקשר אליו או להפוך זמין בדרך אחרת על ידך, ללא קשר לצורתו של תוכן זה.

 • מכשיר פירושו כל מכשיר שיכול לגשת לשירות כגון מחשב, טלפון סלולרי או טאבלט דיגיטלי.

 • משוב פירושו משוב, חידושים או הצעות שנשלחו על ידך לגבי התכונות, הביצועים או התכונות של השירות שלנו.

 • סחורה מתייחסת לפריטים המוצעים למכירה בשירות.

 • הזמנות פירושן בקשה שלך לרכוש מאיתנו שרותי תחבורה.

 • השירות מתייחס לאפליקציה.

 • תנאים והגבלות (המכונה גם "תנאים") פירושם תנאים והגבלות אלה המהווים את כל ההסכם בינך לבין החברה לגבי השימוש בשירות.

 • שירות מדיה חברתית של צד שלישי פירושו כל שירות או תוכן (כולל נתונים, מידע, מוצרים או שירותים) המסופקים על ידי צד שלישי שעשוי להיות מוצג, כלול או זמין על ידי השירות.

 • אתה מתכוון לאדם הניגש או משתמש בשירות, או החברה, או ישות משפטית אחרת מטעמה אדם כזה ניגש או משתמש בשירות, לפי העניין.

 • מדיניות זו מתארת כיצד ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ (יחד עם החברות הקשורות – "ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ", "אנו", "שלנו" או "לנו") נוהגים במידע אישי שנאסף במסגרת שירותיה השונים ("השירותים"), אודות נושאי המידע הבאים:

 • משתמשים הנרשמים לשירותי ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ לצורך הזמנת נסיעה במונית או משלוח ("הזמנה"), בעבור עצמם או בעבור הארגון מטעמו הם משתמשים בשירותים, לרבות אנשים שונים שמידע אודותם משמש להזמנה (כגון האדם שהנסיעה מוזמנת עבורו, או שאמור לקבל את המשלוח).

 • נהגים המשתמשים בשירותי ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ באופן עצמאי או כחלק מצי רכב שמטעמו הם פועלים, לצורך אישור וביצוע הזמנה, שליחות, איסוף או הסעה וכן קבלת תשלום בעבור אלה.

 • מבקרים באפליקציה או האתר, לקוחות ומשתמשים פוטנציאליים, שותפים עסקיים, ספקים, וכל מי שבא במגע עם אתרי האינטרנט והאפליקציות של ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ, לרבות מודעות ותוכן מקוון, דוא"ל או תקשורת אחרת שבשליטתנו ("אתרי ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ").

הכרה

אלו הם התנאים וההגבלות המסדירים את השימוש בשירות זה וההסכם הפועל בינך לבין החברה. תנאים והגבלות אלה קובעים את הזכויות והחובות של כל המשתמשים בנוגע לשימוש בשירות.

הגישה שלך לשירות והשימוש בו מותנים בהסכמתך לתנאים וההגבלות האלה ולעמידה בהם. תנאים והגבלות אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים שניגשים לשירות או משתמשים בו.

על ידי גישה או שימוש בשירות אתה מסכים להיות כפוף לתנאים והגבלות אלה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו של תנאים והגבלות אלה, אינך רשאי לגשת לשירות.

אתה מצהיר שאתה מעל גיל 18. החברה אינה מתירה למי מתחת לגיל 18 להשתמש בשירות.

גישתך לשירות והשימוש בו מותנים גם בהסכמתך ועמידה במדיניות הפרטיות של החברה. מדיניות הפרטיות שלנו מתארת ​​את המדיניות והנהלים שלנו לגבי איסוף, שימוש וחשיפת המידע האישי שלך כאשר אתה משתמש באפליקציה או באתר ומספרת לך על זכויות הפרטיות שלך וכיצד החוק מגן עליך. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו לפני השימוש בשירות שלנו.

ביצוע הזמנות 

על ידי ביצוע הזמנה דרך השירות באפליקציה או באתר, אתה מתחייב כי אתה מסוגל מבחינה חוקית להתקשר בחוזים מחייבים. כמפורט לעיל, כל משתמש/ת מוזמנ/ת להשתמש באתר, באפליקציה ובשירותים, כל עוד הוא/היא מקבל/ת על עצמו/ה את תנאי השימוש. יחד עם זאת, החברה תהא רשאית לחסום את גישתך לאפליקציה ו/או לאתר ו/או לחלק או לכל השירותים באפליקציה ובאתר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא מבלי צורך לספק לך נימוק או הסבר. מבלי לגרוע מהאמור, חסימת גישתך לאתר, לאפליקציה ו/או לשירותים עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את תנאי השימוש (או כל הוראה אחרת שתופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר) או את הוראות הדין, או במקרה בו תפגע/י או תנסה/י לפגוע בהתנהלותה התקינה של האפליקציה ו/או האתר או בצד שלישי כלשהו. אם נחסמה גישתך לאפליקציה ו/או לאתר כאמור, לא תהיה/י רשאי/ת לשוב ולהירשם באפליקציה ו/או באתר תחת שם משתמש/ת אחר/ת בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. לתשומת לבך כי רישום לאפליקציה ו/או לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.

בעצם השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים הנך מצהיר/ה כי תעשה/י באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותם שימוש אישי בלבד עבורך ועבור מי מטעמך, שהשימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין ותמנע/י מכל שימוש מסחרי באפליקציה ו/או באתר, לרבות גביית תשלום עבור שירותים המוצעים באפליקציה ו/או באתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, או שעשוי לפגוע בחברה או צד שלישי כפי שייקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי. הנך מודע/ת לכך כי את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת על השימוש באפליקציה ו/או באתר.

אם הנך קטין/ה (מתחת לגיל 18), השימוש באפליקציה ו/או באתר מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס שלך, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ובאתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם. כמו כן, מצב שבו הנך מנוע/ה מכל סיבה שהיא להתקשר בהסכמים חוזיים, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ובאתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

החברה לא תהא אחראית על כל נזק שהוא שייגרם לך ו/או לספקי השירותים בעקבות ובמהלך מתן שירותי התחבורה מעצם היותה כמתווכת בלבד בין המשתמש/ת לספקי השירותים. עם זאת ולמעלה מן הצורך אנו מדגישים בפנייך להתייחס לספקי השירותים בכבוד, לא לגרום להם ו/או לרכביהם נזק וכן לא לעסוק בפעילות לא חוקית, מאיימת או מטרידה במהלך השימוש בשירותים ו/או בשירותי ההסעה והשינוע ו/או ברכביהם של ספקי השירותים.

במסגרת השימוש באפליקציה ו/או באתר הנך מתחייב/ת גם כן לפעול בהתאם לתנאי השימוש ולהימנע מלבצע את הפעולות האסורות כפי שפורטו בלינק להלן https://www.rehovot-taxi.org/legal-terms 

הפרטים שלך

אם ברצונך לבצע הזמנה בשירות האפליקציה, ייתכן שתתבקש לספק מידע מסוים הרלוונטי להזמנה שלך, כולל, ללא הגבלה, שמך, הדוא"ל שלך, מספר הטלפון שלך, מספר כרטיס האשראי שלך, תאריך התפוגה של כרטיס האשראי שלך, כתובת החיוב שלך ופרטי הכתובת שלך.

אתה מצהיר ומתחייב כי: (i) יש לך את הזכות החוקית להשתמש בכל כרטיסי אשראי או חיוב או אמצעי תשלום אחרים בקשר לכל הזמנה; וכי (ii) המידע שאתה מספק לנו הוא נכון, נכון ומלא.

על ידי שליחת מידע כזה, אתה מעניק לנו את הזכות לספק את המידע לצדדים שלישיים המעבדים תשלומים למטרות להקל על השלמת הזמנתך.

ביטול הזמנה

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב או לבטל את הזמנתך בכל עת מסיבות מסוימות כולל אך לא רק:

 • זמינות מונית

 • שגיאות בתיאור או במחירים של נסיעה

 • שגיאות בהזמנה שלך

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב או לבטל את הזמנתך אם יש חשד להונאה או לעסקה לא מורשית או בלתי חוקית.

זמינות, שגיאות ואי דיוקים

אנו מעדכנים כל הזמן את הצעות המוצרים שלנו בשירות. המוצרים הזמינים בשירות שלנו עשויים להיות במחיר שגוי, מתוארים בצורה לא מדויקת או לא זמינים, וייתכן שנחווה עיכובים בעדכון המידע לגבי המוצרים שלנו בשירות ובפרסום שלנו באתרים אחרים.

איננו יכולים ואינו מבטיחים את הדיוק או השלמות של מידע כלשהו, ​​לרבות מחירים, תמונות מוצרים, מפרטים, זמינות ושירותים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לעדכן מידע ולתקן שגיאות, אי דיוקים או השמטות בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

מדיניות מחירים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיריה בכל עת לפני קבלת הזמנה.

המחירים הנקובים עשויים להשתנות על ידי החברה לאחר קבלת הזמנה במקרה של כל אירוע המשפיע על המשלוח שנגרם כתוצאה מפעולה ממשלתית, שינוי במכס, עליית דמי משלוח, עלויות מט"ח גבוהות יותר וכל עניין אחר שאינו בשליטתה של החברה במקרה זה, תהיה לך הזכות לבטל את הזמנתך.

תשלומים

כל המוצרים הנרכשים כפופים לתשלום חד פעמי. התשלום יכול להתבצע באמצעות שיטות תשלום שונות ברשותנו, כגון ויזה, מאסטרקארד, כרטיס זיקה, כרטיסי אמריקן אקספרס או אמצעי תשלום מקוונים (PayPal, למשל).

כרטיסי תשלום (כרטיסי אשראי או כרטיסי חיוב) כפופים לבדיקות אימות והרשאה על ידי מנפיק הכרטיס שלך. אם לא נקבל את ההרשאה הנדרשת, לא נהיה אחראים לכל עיכוב או אי-מסירה של ההזמנה שלך.

חשבונות משתמשים

כאשר אתה יוצר אצלנו חשבון, עליך לספק לנו מידע מדויק, מלא ועדכני בכל עת. אי ביצוע פעולה זו מהווה הפרה של התנאים, שעלולה לגרום לסגירה מיידית של חשבונך בשירות שלנו.

אתה אחראי לשמירה על הסיסמה שבה אתה משתמש כדי לגשת לשירות ולכל פעילות או פעולות תחת הסיסמה שלך, בין אם הסיסמה שלך נמצאת בשירות שלנו או בשירות מדיה חברתית של צד שלישי.

אתה מסכים לא לחשוף את הסיסמה שלך לצד שלישי כלשהו. עליך להודיע ​​לנו מיד לאחר שנודע לך על כל הפרת אבטחה או שימוש לא מורשה בחשבונך.

אינך רשאי להשתמש כשם משתמש בשם של אדם או ישות אחרים או שאינם זמינים כדין לשימוש, בשם או סימן מסחרי הכפוף לזכויות כלשהן של אדם או ישות אחרים מלבדך ללא הרשאה מתאימה, או בשם שהוא פוגעני, וולגרי או מגונה אחרת.

תוֹכֶן

זכותך לפרסם תוכן

השירות שלנו מאפשר לך לפרסם תוכן. אתה אחראי לתוכן שאתה מפרסם לשירות, לרבות החוקיות, מהימנותו והתאמתו.

על ידי פרסום תוכן לשירות, אתה מעניק לנו את הזכות והרישיון להשתמש, לשנות, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, לשכפל ולהפיץ תוכן כזה בשירות ובאמצעותו. אתה שומר על כל הזכויות שלך על כל תוכן שאתה שולח, מפרסם או מציג בשירות או באמצעותו ואתה אחראי להגן על זכויות אלה. אתה מסכים שרישיון זה כולל את הזכות עבורנו להפוך את התוכן שלך לזמין למשתמשים אחרים של השירות, אשר עשויים להשתמש גם בתוכן שלך בכפוף לתנאים אלה.

אתה מצהיר ומתחייב כי: (i) התוכן הוא שלך (בבעלותך) או שיש לך את הזכות להשתמש בו ולהעניק לנו את הזכויות והרישיון כמפורט בתנאים אלה, וכן (ii) פרסום התוכן שלך ב- או באמצעות השירות אינו מפר את זכויות הפרטיות, זכויות הפרסום, זכויות היוצרים, זכויות החוזים או כל זכויות אחרות של כל אדם.

הגבלות תוכן

החברה אינה אחראית לתוכן משתמשי השירות. אתה מבין ומסכים במפורש שאתה האחראי הבלעדי לתוכן ולכל פעילות המתרחשת תחת חשבונך, בין אם נעשה זאת על ידך או על ידי כל אדם שלישי המשתמש בחשבונך.

אינך רשאי להעביר כל תוכן שאינו חוקי, פוגעני, מרגיז, נועד להגעיל, מאיים, לשון הרע, לשון הרע, מגונה או מעורר התנגדות אחרת. דוגמאות לתוכן מעורר התנגדות שכזה כוללות, בין היתר, את הדברים הבאים:

 • פעילות בלתי חוקית או קידום פעילות בלתי חוקית.

 • תוכן משמיץ, מפלה או מרושע, כולל הפניות או פרשנות על דת, גזע, נטייה מינית, מגדר, מוצא לאומי/אתני או קבוצות ממוקדות אחרות.

 • דואר זבל, מכונה - או אקראית - שנוצרו, המהווים פרסום לא מורשה או לא רצוי, מכתבי שרשרת, כל צורה אחרת של שידול לא מורשה, או כל צורה של הגרלה או הימורים.

 • מכיל או התקנה של וירוסים, תולעים, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים או תוכן אחר שנועד או נועד לשבש, לפגוע או להגביל את תפקוד כל תוכנה, חומרה או ציוד תקשורת או לפגוע או להשיג גישה בלתי מורשית לכל מידע או אחר מידע של אדם שלישי.

 • הפרה של כל זכויות קנייניות של כל צד, לרבות פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכות פרסום או זכויות אחרות.

 • התחזות לכל אדם או ישות לרבות החברה ועובדיה או נציגיה.

 • פגיעה בפרטיות של כל אדם שלישי.

 • מידע ותכונות כוזבים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, אך לא את החובה, לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, האם תוכן כלשהו מתאים ועומד בתנאים אלה או לא, לסרב או להסיר תוכן זה. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע עיצוב ועריכה ולשנות את האופן של כל תוכן. החברה יכולה גם להגביל או לבטל את השימוש בשירות אם תפרסם תוכן מעורר התנגדות שכזה. מאחר שהחברה אינה יכולה לשלוט בכל התכנים המתפרסמים על ידי משתמשים ו/או צדדים שלישיים בשירות, אתה מסכים להשתמש בשירות על אחריותך בלבד. אתה מבין שבאמצעות השימוש בשירות אתה עלול להיחשף לתוכן שאתה עשוי למצוא פוגעני, מגונה, שגוי או מעורר התנגדות, ואתה מסכים שבשום פנים ואופן החברה לא תישא באחריות בשום צורה לכל תוכן, לרבות שגיאות או השמטות ב כל תוכן.

גיבויי תוכן

למרות שמבוצעים גיבויים קבועים של תוכן, החברה אינה מתחייבת שלא יהיה אובדן או השחתה של נתונים.

נקודות גיבוי פגומות או לא חוקיות עלולות להיגרם על ידי, ללא הגבלה, מתוכן שנפגם לפני הגיבוי או שמשתנה בזמן ביצוע הגיבוי.

החברה תספק תמיכה ותנסה לפתור בעיות ידועות או התגלו שעלולות להשפיע על גיבויי התוכן. אך אתה מאשר כי לחברה אין כל אחריות הקשורה לשלמות התוכן או לאי הצלחת החזרת התוכן למצב שמיש.

אתה מסכים לשמור עותק מלא ומדויק של כל תוכן במיקום שאינו תלוי בשירות.

מדיניות זכויות יוצרים

הפרת קניין רוחני

אנו מכבדים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. המדיניות שלנו היא להגיב לכל טענה לפיה תוכן המתפרסם בשירות מפר זכויות יוצרים או הפרת קניין רוחני אחרת של אדם כלשהו.

אם אתה בעל זכויות יוצרים, או מורשה מטעם אחד, ואתה סבור שהיצירה המוגנת בזכויות יוצרים הועתקה באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים שמתבצעת באמצעות השירות, עליך להגיש את הודעתך בכתב לתשומת לבה של סוכן זכויות היוצרים שלנו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת support@rehovot-taxi.org ולכלול בהודעתך תיאור מפורט של ההפרה לכאורה.

ייתכן שתישא באחריות לנזקים (כולל עלויות ושכר טרחת עורכי דין) בגין מצג שווא שתוכן כלשהו מפר את זכויות היוצרים שלך.

הודעת DMCA ונוהל DMCA עבור תביעות הפרת זכויות יוצרים

אתה יכול לשלוח הודעה בהתאם לחוק Digital Millennium Copyright Act (DMCA) על ידי מתן המידע הבא בכתב לסוכן זכויות היוצרים שלנו (ראה 17 USC 512(c)(3) לפרטים נוספים):

חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם המורשה לפעול בשם בעל האינטרס של זכויות היוצרים.

תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שלטענתך הופרו, כולל כתובת האתר (כלומר, כתובת דף האינטרנט) של המיקום שבו קיימת היצירה המוגנת בזכויות יוצרים או עותק של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים.

זיהוי של כתובת האתר או מיקום ספציפי אחר בשירות שבו נמצא החומר שלטענתך מפר.

הכתובת, מספר הטלפון וכתובת האימייל שלך.

הצהרה שלך שאתה מאמין בתום לב שהשימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או החוק.

הצהרה על ידך, תחת עונש של עדות שקר, שהמידע לעיל בהודעתך מדויק וכי אתה הבעלים של זכויות היוצרים או מורשה לפעול בשמו של בעל זכויות היוצרים.

אתה יכול ליצור קשר עם סוכן זכויות היוצרים שלנו באמצעות דוא"ל בכתובת support@rehovot-taxi.org  עם קבלת הודעה, החברה תנקוט בכל פעולה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שתמצא לנכון, לרבות הסרת התוכן המעורער מהשירות.

קניין רוחני

השירות והתוכן המקורי שלו (למעט תוכן המסופק על ידך או על ידי משתמשים אחרים), התכונות והפונקציונליות הם ויישארו בבעלותם הבלעדית של החברה ומעניקי הרישיונות שלה.

השירות מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים, הן במדינה והן במדינות זרות.

אין להשתמש בסימנים המסחריים ובלבוש המסחרי שלנו בקשר למוצר או שירות כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

המשוב שלך אלינו

אתה מקצה את כל הזכויות, הבעלות והעניין בכל משוב שאתה מספק לחברה. אם מסיבה כלשהי הקצאה כזו אינה יעילה, אתה מסכים להעניק לחברה זכות ורישיון לא בלעדית, תמידית, בלתי חוזרת, ללא תמלוגים, עולמית, להשתמש, לשכפל, לחשוף, לתת רישיון משנה, להפיץ, לשנות ולנצל משוב כזה ללא הַגבָּלָה.

קישורים לאתרים אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלות החברה או בשליטתה.

לחברה אין שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות או הנוהלים של אתרים או שירותים של צד שלישי, ואינה נושאת באחריות. בנוסף, אתה מאשר ומסכים שהחברה לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו או נטען שנגרמו על ידי או בקשר עם השימוש או הסתמכות על כל תוכן, סחורה או שירותים כאלה הזמינים ב או דרך כל אתרי אינטרנט או שירותים כאלה.

אנו ממליצים לך בחום לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שבהם אתה מבקר.

סיום

אנו רשאים לסיים או להשעות את חשבונך באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא, לרבות ללא הגבלה אם תפר את התנאים וההגבלות הללו.

עם סיום, זכותך להשתמש בשירות תיפסק לאלתר. אם ברצונך לסיים את חשבונך, אתה יכול פשוט להפסיק את השימוש בשירות.

הגבלת אחריות

על אף הנזקים שעלולים להיגרם לך, כל האחריות של החברה וכל אחד מהספקים שלה לפי כל הוראה בתנאים אלה והסעד הבלעדי שלך עבור כל האמור לעיל תהיה מוגבלת לסכום ששולם על ידך בפועל באמצעות השירות או 100 שקל ישראל. אם לא רכשת שום דבר דרך השירות.

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה החברה או הספקים שלה לא יהיו אחראים לכל נזק מיוחד, מקרי, עקיף או תוצאתי כל שהוא (לרבות, אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים, אובדן נתונים או מידע אחר, להפרעה עסקית, לפציעה אישית, אובדן פרטיות הנובע או בכל דרך הקשורה לשימוש או חוסר יכולת להשתמש בשירות, תוכנת צד שלישי ו/או חומרה של צד שלישי המשמשת עם השירות, או אחרת בקשר לכל הוראה בתקנון זה), גם אם החברה או ספק כלשהו קיבלו הודעה על אפשרות של נזקים כאמור וגם אם הסעד לא יצליח בתכליתו המהותית.

מדינות מסוימות אינן מתירות החרגה של אחריות משתמעת או הגבלת אחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים, מה שאומר שחלק מהמגבלות לעיל עשויות שלא לחול. במדינות אלו, אחריותו של כל צד תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת בחוק.

כתב ויתור "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים".

השירות ניתן לך "כפי שהוא" ו"כפי שהוא זמין" ועם כל התקלות והפגמים ללא אחריות מכל סוג שהוא. במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, החברה, בשמה ובשם החברות המסונפות שלה, ומעניקי הרישיונות שלה ושלהם, מתנערת במפורש מכל האחריות, בין אם מפורשת, משתמעת, סטטוטורית או אחרת, ביחס ל- שירות, לרבות כל האחריות המשתמעת של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי-הפרה, ואחריות שעשויות לנבוע כתוצאה מהעסקה, מהלך הביצועים, השימוש או המסחר. מבלי להגביל את האמור לעיל, החברה אינה מספקת אחריות או התחייבות, ואינה מציגה מכל סוג שהוא כי השירות יענה על דרישותיך, ישיג תוצאות כלשהן המיועדות,

מבלי להגביל את האמור לעיל, לא החברה ולא מי מספקי החברה מציגים כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע: (i) לגבי הפעולה או הזמינות של השירות, או המידע, התוכן והחומרים או המוצרים. נכלל בו; (ii) שהשירות יהיה ללא הפרעות או ללא שגיאות; (iii) לגבי הדיוק, המהימנות או המטבע של כל מידע או תוכן המסופקים באמצעות השירות; או (iv) שהשירות, השרתים שלו, התוכן או הדואר האלקטרוני שנשלחו מהחברה או מטעמה הינם נקיים מווירוסים, סקריפטים, סוסים טרויאניים, תולעים, תוכנות זדוניות, פצצות זמן או רכיבים מזיקים אחרים.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של סוגים מסוימים של אחריות או הגבלות על זכויות סטטוטוריות החלות של צרכן, ולכן ייתכן שחלק או כולן מההחרגות וההגבלות שלעיל לא יחולו עליך. אבל במקרה כזה ההחרגות וההגבלות המפורטות בסעיף זה יחולו במידה המרבית הניתנת לאכיפה על פי החוק החל.

חוק מסדיר

חוקי המדינה, למעט כללי התנגשות החוק שלה, ינהלו את התנאים והשימוש שלך בשירות. השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף גם לחוקים מקומיים, ממלכתיים, לאומיים או בינלאומיים אחרים.

יישוב מחלוקות

אם יש לך דאגה או מחלוקת לגבי השירות, אתה מסכים לנסות תחילה לפתור את המחלוקת באופן לא פורמלי על ידי יצירת קשר עם החברה support@rehovot-taxi.org

ציות לחוק של ישראל

אתה מצהיר ומתחייב כי (i) אינך נמצא במדינה הכפופה לאמברגו ממשלת ישראל, או שהוגדרה על ידי ממשלת ישראל כמדינה "תומכת בטרור", ו-(ii) אינך רשום בכל רשימה של ממשלת ישראל של מפלגות אסורות או מוגבלות.

הפרדה ווויתור

בר הפרדה

אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיחשב בלתי אכיפה או בלתי חוקית, הוראה כזו תשונה ותפורש כדי להשיג את המטרות של הוראה כזו במידה המרבית האפשרית על פי החוק החל ושאר ההוראות ימשיכו בתוקף ובתוקף.

ויתור

למעט כפי שצוין כאן, אי מימוש זכות או דרישה לביצוע התחייבות לפי תנאים אלה לא ישפיע על יכולתו של צד לממש זכות כזו או לדרוש ביצוע כזה בכל עת לאחר מכן, וגם הוויתור על הפרה לא יהווה ויתור על כל הפרה לאחר מכן.

פרשנות תרגום

ייתכן שהתנאים וההגבלות הללו תורגמו אם העמדנו אותם לרשותך בשירות שלנו. אתה מסכים שהטקסט המקורי באנגלית יגבר במקרה של מחלוקת.

שינויים בתנאים וההגבלות הללו

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם תיקון הוא מהותי, אנו נעשה מאמצים סבירים לספק הודעה של 30 יום לפחות לפני כניסת תנאים חדשים לתוקף. מהו שינוי מהותי ייקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

על ידי המשך גישה או שימוש בשירות שלנו לאחר שהתיקונים הללו נכנסים לתוקף, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, כולם או חלקם, אנא הפסק להשתמש באתר ובשירות.

צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי תנאים והגבלות אלה, תוכל לפנות אלינו מוניות ברחובות בע"מ:

bottom of page