top of page

מדיניות פרטיות עבור ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ

 

תנאי שימוש למשתמש/ת “ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ” באפליקציה ובאתר

 

מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 29 בספטמבר 2022

מדיניות פרטיות זו מתארת ​​את המדיניות והנהלים שלנו לגבי איסוף, שימוש וחשיפת המידע שלך כאשר אתה משתמש בשירות ומספרת לך על זכויות הפרטיות שלך וכיצד החוק מגן עליך.

אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך כדי לספק ולשפר את השירות. על ידי שימוש בשירות, אתה מסכים לאיסוף ושימוש במידע בהתאם למדיניות פרטיות זו.

הודעה למשתמשים שמורידים את האפליקציה והקיימים באפלקציה:

מדיניות הפרטיות שלנו לכלל לקוחות ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ וליישר קו עם השינוים האחרונים ברגלוציה בתחום הגנת הפרטיות, (תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז 2017).

קבלת הסכמתך למדיניות הפרטיות כתנאי להמשך קבלת השירותים של ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ, תעשה באמצעות אישור עדכון תנאי השימוש, לפי המפורט להלן.

אתר האינטרנט שכתובתו https://www.rehovot-taxi.org/ (“האתר”) והאפליקציה אשר מסופקת לך, לשימושך או לצורך הורדה באמצעות האתר ו/או באמצעות המכשיר הנייד שלך (“האפליקציה”), שייכים לחברת ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ (“אנו”, ”ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ” או “החברה”).

עצם הכניסה לאתר ו/או הורדת מידע ו/או הורדת האפליקציה ו/או שימוש בשירותים (כהגדרתם להלן), בין באמצעות האפליקציה ובין באמצעות שירות התמיכה הטלפוני ו/או כל שירות עזר אחר לאפליקציה, כפי שיהיה מעת לעת (לעיל ולהלן: “שירותי עזר”), מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים במסמך זה או במסמכים אחרים המקושרים למסמך זה (“תנאי השימוש”) וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר בעת השימוש. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים (כהגדרתם להלן) שיופיעו במסכי האפליקציה ו/או האתר, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ו/או באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם ולרבות באמצעות שירותי העזר (להלן, יחדיו- “השירותים”).

תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה בתחומי מדינת ישראל על ידך, המשתמש/ת (כהגדרתו להלן), באפליקציה ו/או באתר, לרבות שימוש בשירותים, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין מי מטעמך לבין החברה.

 

פרשנות והגדרות

פרשנות

למילים שבהן האות הראשונית באותיות גדולות יש משמעויות המוגדרות בתנאים הבאים. להגדרות הבאות תהיה אותה משמעות ללא קשר לשאלה אם הן מופיעות ביחיד או ברבים.

הגדרות

למטרות מדיניות פרטיות זו:

 • חשבון פירושו חשבון ייחודי שנוצר עבורך כדי לגשת לשירות שלנו או לחלקים מהשירות שלנו.

 • חברה קשורה פירושה ישות השולטת, נשלטת על ידי או נמצאת בשליטה משותפת עם גורם, כאשר "שליטה" פירושה בעלות של 100% מהמניות, מניות הון או ניירות ערך אחרים הזכאים להצביע לבחירת דירקטורים או רשות מנהלת אחרת. .

 • אפליקציה פירושה התוכנה שסופקה על ידי החברה שהורדת על ידך בכל מכשיר אלקטרוני, בשם ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ

 • עסקים , לצורך ה-תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017, מתייחס לחברה כישות המשפטית האוספת את המידע האישי של הצרכנים וקובעת את המטרות והאמצעים לעיבוד המידע האישי של הצרכנים, או מטעמה המידע נאסף וזה לבדו, או במשותף עם אחרים, קובע את המטרות והאמצעים לעיבוד המידע האישי של הצרכנים, שעושים עסקים במדינת ישראל.

 • החברה ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ (“אנו”, או ”ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ” או “החברה”).

 • ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ, יוסף קרוננברג 11/4 רחובות.

 • צרכן , לצורך ה-תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017), פירושו אדם שהוא תושב ישראל. תושב, כהגדרתו בחוק, כולל (1) כל אדם השוהה ישראל למטרות אחרות מלבד מטרה זמנית או חולפת, ו- (2) כל יחיד השוהה ישראל הנמצא מחוץ לישראל לצורך ארעי או מטרת מעבר.

 • מדינה מתייחסת ל: מדינת ישראל

 • מכשיר פירושו כל מכשיר שיכול לגשת לשירות כגון מחשב, טלפון סלולרי או טאבלט דיגיטלי.

 • נתונים אישיים הם כל מידע המתייחס לאדם מזוהה או מזוהה.
  למטרות ה-תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017), נתונים אישיים פירושם כל מידע המזהה, מתייחס, מתאר או יכול להיות קשור אליך, או שניתן לקשר איתך באופן סביר, במישרין או בעקיפין.

 • מכירה , לצורך ה-תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017), פירושה מכירה, השכרה, שחרור, חשיפה, הפצה, העמדת זמין, העברה או תקשורת אחרת בעל פה, בכתב, או באמצעים אלקטרוניים או אחרים, מידע אישי של צרכן. לעסק אחר או לצד שלישי תמורת תמורה כספית או אחרת בעלת ערך.

 • השירות מתייחס לאפליקציה.

 • ספקי השירותים ואחריותם כלפי הלקוחות הנך מעניק/ה בזו לחברה ייפוי כוח מלא ובלתי חוזר למשך שימושך בשירותים, להעביר מידע הכולל את שמך, מספר הטלפון שלך, תמונתך (ככל שמסרת אותה בתהליך ההרשמה), מיקומך הגיאוגרפי, פרטי הנסיעה ושעת הנסיעה לספקי השירותים אשר מספקים את שירותיהם באמצעות החברה. מידע זה יועבר לספקי השירותים על מנת שאלו יוכלו לבחור לקבל את הזמנת אי אילו מהשירותים ולספק לך את שירותי התחבורה בפועל.

 • הסכמתך הנך מאשר/ת ומסכים/ה בזאת כי האפליקציה והאתר משמשים כזירת פעילות וקישור בין משתמשים לספקי שירותים וכי החברה, כגוף המפעיל את האפליקציה, האתר והשירותים, אינה מהווה, בשום מקרה, ספק שירותים ו/או שירותי תחבורה ושינוע בכל דרך אחרת למשתמשי הקצה. החברה אינה מעורבת בעסקה אשר מתבצעת בינך כמשתמש/ת לבין ספק השירותים. 

 • הזמנת מונית באפליקציה ככל שלאחר קבלת מספר הטלפון ו/או פרטי יצירת הקשר של ספק השירותים הרלוונטי באמצעות האפליקציה ו/או האתר, תגיע/י להסכם כלשהו עם ספק השירותים הרלוונטי, הרי שאנו איננו צד להסכם זה ולא תחול עלינו החובה לדאוג לאכיפתו ו/או לקיומו. הינך מצהיר/ה בזאת כי ידוע לך כי הינך אחראי/ת באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינך לבין ספק השירותים הרלוונטי, והינך משחרר/ת בזאת את החברה, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של ספקי השירותים ובקשר להסכם שנכרת בינך לבין ספק שירותים מסוים.

 • נהגים מורשים במשרד התחבורה ספקי השירותים אליהם תופנה באמצעות האפליקציה ו/או האתר, הינם גורמים בלתי קשורים אלינו אשר הציגו והתחייבו בפנינו כי להם ההיתרים והרשיונות ההכרחיים על פי חוק כדי לספק את השירותים אותם הם מעוניינים לספק למשתמשים. לאחר קבלת שירות כלשהו מאחד מספקי השירותים, עשויה להינתן לך האפשרות לדרג את ספק השירותים וכן למשב את אופן השירות שניתן על-ידו (להלן: ”פידבק משתמשים”). אנו מסתמכים, באופן מלא ומוחלט, על המצגים וההתחייבויות שסופקו לנו על-ידי ספקי השירותים וכן על פידבק משתמשים, לצורך הערכת מידת התאמתם של ספקי השירותים לצרכי המשתמשים. למען הסר ספק, איננו מבצעים בדיקות נאותות כלשהן, ואיננו מבצעים בדיקות רקע שונות (לרבות בחינת רישיונות, תקינות כלי הרכב ומצבו, תעודות הסמכה ו/או מסמכים אחרים) ואיננו מתחייבים כי ספקי השרתים מוסמכים, רשאים, ו/או מורשים לספק את השירותים כאמור. בדומה, לאחר קבלת שירות מספקי השירותים, עשויה להינתן לספקי השירותים האפשרות לדרג אותך כלקוח לקבלת השירותים ולייתן משוב בקשר לקבלת השירותים על ידך. מידע זה עשוי לשמש אותנו לטובת שיפור השירותים הניתנים על ידינו כפלטפורמה המתווכת בין הלקוחות המעוניינים לצרוך את שירותי תחבורה ושינוע לבין ספקי השירותים.

 • נהגי מוניות הינם ספקי השירותים אשר מספקים את שירותי המוניות הינם קבלנים עצמאיים ואינם מועסקים על-ידי החברה, הם אינם משמשים כנציגינו ו/או שלוחנו ואיננו משמשים כנציגיהם ו/או שלוחיהם בשום אופן וצורה. אנו משמשים כמתווך בלבד בין ספקי השירותים לבין המשתמשים ואיננו מעורבים, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בעסקה שתתבצע, ככל שתתבצע, בין ספק השירותים הרלוונטי לביניכם ו/או לבין צד שלישי כלשהו, וכן בשירות הניתן על ידי ספקי השירותים בפועל.

 • ספק שירות פירושו כל אדם טבעי או משפטי המעבד את הנתונים מטעם החברה. הכוונה היא לחברות צד שלישי או יחידים המועסקים על ידי החברה כדי להקל על השירות, לספק את השירות מטעם החברה, לבצע שירותים הקשורים לשירות או לסייע לחברה בניתוח אופן השימוש בשירות.

 • נתוני שימוש מתייחסים לנתונים שנאספים באופן אוטומטי, בין אם שנוצרו על ידי השימוש בשירות או מתשתית השירות עצמה (לדוגמה, משך ביקור בדף).

 • אתה מתכוון לאדם הניגש או משתמש בשירות, או החברה, או ישות משפטית אחרת מטעמה אדם כזה ניגש או משתמש בשירות, לפי העניין.

 • תעריפים החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תעריפי השירותים מעת לעת, לרבות לעדכן את מדיניות גביית דמי ההזמנה, בכפוף לדרישות החוק ובהתאם למפורט באפליקציה או באתר.

 • סמכות שיפוט וברירת הדין סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האפליקציה, האתר, השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האפליקציה ו/או האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

 

איסוף ושימוש בנתונים האישיים שלך

מידע אישי

במהלך השימוש בשירות שלנו, אנו עשויים לבקש ממך לספק לנו מידע אישי מסוים שניתן להשתמש בו כדי ליצור איתך קשר או לזהות אותך. מידע אישי מזהה עשוי לכלול, אך לא מוגבל ל:

 • כתובת דוא"ל.

 • שם פרטי ושם משפחה.

 • מספר טלפון.

 • כתובת, מדינה, מחוז, מיקוד, עיר.

 • נתוני שימוש.

נתוני שימוש

נתוני שימוש נאספים באופן אוטומטי בעת השימוש בשירות.

נתוני שימוש עשויים לכלול מידע כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט של המכשיר שלך (למשל כתובת IP), סוג הדפדפן, גרסת הדפדפן, דפי השירות שלנו שבהם אתה מבקר, השעה והתאריך של ביקורך, זמן השהייה בדפים אלה, מכשיר ייחודי מזהים ונתוני אבחון אחרים.

כאשר אתה ניגש לשירות באמצעות מכשיר נייד או באמצעות מכשיר נייד, אנו עשויים לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי, כולל, אך לא רק, סוג המכשיר הנייד שבו אתה משתמש, זיהוי מכשיר הנייד הייחודי שלך, כתובת ה-IP של המכשיר הנייד שלך, הנייד שלך מערכת ההפעלה, סוג דפדפן האינטרנט הנייד שבו אתה משתמש, מזהי מכשירים ייחודיים ונתוני אבחון אחרים.

אנו עשויים גם לאסוף מידע שהדפדפן שלך שולח בכל פעם שאתה מבקר בשירות שלנו או כאשר אתה ניגש לשירות באמצעות או באמצעות מכשיר נייד.

מידע שנאסף תוך כדי שימוש באפליקציה

בעת השימוש באפליקציה שלנו, על מנת לספק תכונות של האפליקציה שלנו, אנו עשויים לאסוף, ברשותך מראש:

 • מידע על מיקומך

אנו משתמשים במידע זה כדי לספק תכונות של השירות שלנו, כדי לשפר ולהתאים אישית את השירות שלנו. המידע עשוי להיות מועלה לשרתי החברה ו/או לשרת של ספק שירות או שהוא פשוט מאוחסן במכשיר שלך.

אתה יכול להפעיל או להשבית גישה למידע זה בכל עת, דרך הגדרות המכשיר שלך.

שימוש בנתונים האישיים שלך

החברה רשאית להשתמש בנתונים אישיים למטרות הבאות:

 • לספק ולתחזק את השירות שלנו , כולל לפקח על השימוש בשירות שלנו.

 • כדי לנהל את חשבונך: כדי לנהל את הרישום שלך כמשתמש בשירות. הנתונים האישיים שאתה מספק יכולים לתת לך גישה לפונקציות שונות של השירות הזמינות לך כמשתמש רשום.

 • לביצוע חוזה: פיתוח, עמידה והתחייבות של חוזה הרכישה עבור המוצרים, הפריטים או השירותים שרכשת או של כל חוזה אחר איתנו באמצעות השירות.

 • כדי ליצור איתך קשר: כדי ליצור איתך קשר באמצעות דואר אלקטרוני, שיחות טלפון, SMS או צורות מקבילות אחרות של תקשורת אלקטרונית, כגון הודעות דחיפה של אפליקציה סלולרית בנוגע לעדכונים או תקשורת אינפורמטיבית הקשורה לפונקציונליות, למוצרים או לשירותים המועסקים בחוזה, כולל עדכוני האבטחה, כאשר יש צורך או סביר ליישומם.

 • כדי לספק לך חדשות, הצעות מיוחדות ומידע כללי על מוצרים, שירותים ואירועים אחרים שאנו מציעים הדומים לאלו שכבר רכשת או ביררת לגביהם, אלא אם בחרת שלא לקבל מידע כזה.

 • כדי לנהל את הבקשות שלך: כדי להשתתף ולנהל את הבקשות שלך אלינו.

 • עבור העברות עסקיות: אנו עשויים להשתמש במידע שלך כדי להעריך או לבצע מיזוג, מיזוג, ארגון מחדש, ארגון מחדש, פירוק או מכירה או העברה אחרת של חלק מהנכסים שלנו או כולם, בין אם כעסק חי ובין אם במסגרת פשיטת רגל, פירוק, או הליך דומה, שבו נתונים אישיים המוחזקים על ידינו על משתמשי השירות שלנו הם בין הנכסים שהועברו.

 • למטרות אחרות : אנו עשויים להשתמש במידע שלך למטרות אחרות, כגון ניתוח נתונים, זיהוי מגמות שימוש, קביעת האפקטיביות של מסעות הפרסום שלנו וכדי להעריך ולשפר את השירות, המוצרים, השירותים, השיווק והחוויה שלך.

אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך במצבים הבאים:

 • עם ספקי שירות: אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם ספקי שירותים כדי לפקח ולנתח את השימוש בשירות שלנו, כדי ליצור איתך קשר.

 • עבור העברות עסקיות: אנו עשויים לשתף או להעביר את המידע האישי שלך בקשר עם, או במהלך משא ומתן על, כל מיזוג, מכירה של נכסי החברה, מימון או רכישה של כל או חלק מהעסק שלנו לחברה אחרת.

 • עם שותפים: אנו עשויים לחלוק את המידע שלך עם השותפים העצמאיים שלנו, ובמקרה זה נדרוש מאותם שותפים לכבד את מדיניות הפרטיות הזו. שותפים שותפים כוללים את חברת האם שלנו וכל חברות בת אחרות, שותפי מיזם משותף או חברות אחרות שאנו שולטים בהן או שנמצאות בשליטה משותפת איתנו.

 • עם שותפים עסקיים: אנו עשויים לחלוק את המידע שלך עם השותפים העסקיים שלנו כדי להציע לך מוצרים, שירותים או מבצעים מסוימים.

 • עם משתמשים אחרים: כאשר אתה משתף מידע אישי או מקיים אינטראקציה אחרת באזורים הציבוריים עם משתמשים אחרים, מידע כזה עשוי להיראות על ידי כל המשתמשים ועשוי להיות מופץ בפומבי בחוץ.

 • בהסכמתך : אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לכל מטרה אחרת בהסכמתך.

שמירת הנתונים האישיים שלך

החברה תשמור את הנתונים האישיים שלך רק לכל זמן שיידרש למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. אנו נשמור ונשתמש בנתונים האישיים שלך במידה הדרושה כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו (לדוגמה, אם אנו נדרשים לשמור את הנתונים שלך כדי לציית לחוקים החלים), לפתור מחלוקות ולאכוף את ההסכמים והמדיניות המשפטיים שלנו.

החברה גם תשמור את נתוני השימוש למטרות ניתוח פנימי. נתוני שימוש נשמרים בדרך כלל לפרק זמן קצר יותר, למעט כאשר נעשה שימוש בנתונים אלה לחיזוק האבטחה או לשיפור הפונקציונליות של השירות שלנו, או שאנו מחויבים על פי חוק לשמור נתונים אלה לתקופות זמן ארוכות יותר.

העברת הנתונים האישיים שלך

המידע שלך, לרבות נתונים אישיים, מעובד במשרדי התפעול של החברה ובכל מקום אחר בו נמצאים הגורמים המעורבים בעיבוד. המשמעות היא שמידע זה עשוי להיות מועבר - ומתוחזק על - מחשבים הממוקמים מחוץ למדינה, למחוז, למדינה או לתחומי שיפוט ממשלתיים אחרים שבהם חוקי הגנת הנתונים עשויים להיות שונים מאלה של תחום השיפוט שלך.

הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולאחריה הגשת מידע כזה מייצגת את הסכמתך להעברה זו.

החברה תנקוט את כל הצעדים הדרושים באופן סביר כדי להבטיח שהנתונים שלך יטופלו בצורה מאובטחת ובהתאם למדיניות פרטיות זו ולא תבוצע העברה של הנתונים האישיים שלך לארגון או למדינה אלא אם כן ישנן בקרות נאותות, כולל אבטחת הנתונים שלך ומידע אישי אחר.

מחק את הנתונים האישיים שלך

יש לך הזכות למחוק או לבקש שנסייע במחיקת הנתונים האישיים שאספנו עליך. השירות שלנו עשוי לתת לך את היכולת למחוק מידע מסוים עליך מתוך השירות. אתה יכול לעדכן, לתקן או למחוק את המידע שלך בכל עת על ידי כניסה לחשבון שלך, אם יש לך כזה, וביקור בסעיף הגדרות החשבון המאפשר לך לנהל את המידע האישי שלך. אתה יכול גם לפנות אלינו כדי לבקש גישה, לתקן או למחוק כל מידע אישי שסיפקת לנו. שים לב, עם זאת, ייתכן שנצטרך לשמור מידע מסוים כאשר יש לנו מחויבות משפטית או בסיס חוקי לעשות זאת.

תקופת ההסכם וביטול ההסכם

תנאי שימוש אלה ישמשו כהסכם מחייב התקף החל ממועד התקנת האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותך ו/או תחילת שימוש כלשהו באתר ועד אשר יבוטל לבקשת מי מהצדדים (“תקופת ההסכם”). במידה ואת/ה מבקש/ת לבטל את ההסכם, עליך להודיע לנו על רצונך לבטל את ההסכם לכתובת בדואר האלקטרוני הבאה asaf@rehovot-taxi.org במקרה זה, הביטול יכנס לתוקף לאחר שנשלח לך אישור, תוך זמן סביר, על קבלת הודעת הביטול.

במידה ואנו נבקש לבטל את ההסכם, נשתדל להודיע לך בדואר אלקטרוני על כוונתנו לעשות כן, ובכל מקרה נוכל לחסום את גישתך לאפליקציה ו/או לאתר באופן מיידי. במקרה זה, הביטול יכנס לתוקף מיד עם חסימת גישה לאפליקציה ו/או לאתר.

בסיום תקופת ההסכם, הינך נדרש/ת להסיר באופן מיידי את התקנת האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך, לחדול באופן מיידי משימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בחשבון ו/או בשירותים כלשהם המסופקים על ידינו.

תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי

האפליקציה עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים (“רכיבי צד שלישי”). הנך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם, האפליקציה אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו וזאת רק בהקשר למרכיבי צד שלישי. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באפליקציה והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. אתה מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או מעניקת הרישיון של רכיבי צד שלישי, והחברה אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות את באפליקציה או כל חלק ממנה (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בהם, ככל שכלולים) כתוכנת “קוד פתוח”.

הגבלת אחריות

החברה ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו ע”י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר ו/או משימוש בשירותים. לתשומת לבך כי החברה ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או של ספקי השירותים ו/או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

מבלי לגרוע מהאמור, כל מידע המצויין באתר ו/או באפליקציה הקשור לזמני אספקת השירותים לרבות זמן הגעת ספק השירותים, זמן הגעה ליעד, משך הנסיעה ו/או המשלוח (“הערכות זמנים“), מבוסס על אומדנים בלבד ותלוי בפרמטרים נוספים שאינם בשליטת החברה ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ , הכוללים בין היתר, מזג אוויר, עומסי תנועה, בולענים ופעולות עצמאיות של ספק השירותים. זמני אספקת השירותים כפי שיצוינו באתר ו/או באפליקציה לא יהוו כל התחייבות מצד החברה ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ והינך מוותר/ת על כל טענה, עילת תביעה או חבות כנגד החברה ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ בקשר לאי דיוקים בהערכות הזמנים.

החברה ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האפליקציה, האתר והשירותים המוצעים בהם בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האפליקציה והאתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות המפעילים הסלולאריים, ספקי השירותים וכדומה, ייתכן והאפליקציה ו/או האתר לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם, ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאפליקציה ו/או האתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בהם.

החברה ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה (לרבות ספקי השירותים), רשאים לפרסם באמצעות האפליקציה ו/או האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האפליקציה ו/או האתר. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לחברה ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באפליקציה ו/או באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של החברה ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור והאחריות על רכישת השירותים הכלולים בפרסומות תהא על המשתמש/ת בלבד.

חשיפת הנתונים האישיים שלך

עסקאות עסקיות

אם החברה ק.ל.א.ס מוניות ברחובות בע"מ מעורבת במיזוג, רכישה או מכירת נכסים, ייתכן שהנתונים האישיים שלך יועברו. אנו נמסור הודעה לפני שהנתונים האישיים שלך יועברו ויהפכו לכפופים למדיניות פרטיות אחרת.

אכיפת חוק

בנסיבות מסוימות, החברה עשויה להידרש לחשוף את הנתונים האישיים שלך אם תידרש לעשות זאת על פי חוק או בתגובה לבקשות תקפות של רשויות ציבוריות (למשל בית משפט או סוכנות ממשלתית).

דרישות משפטיות אחרות

החברה רשאית לחשוף את הנתונים האישיים שלך מתוך אמונה בתום לב שפעולה כזו נחוצה כדי:

 • לעמוד בהתחייבות חוקית

 • להגן ולהגן על הזכויות או הקניין של החברה

 • למנוע או לחקור עוולות אפשריות בקשר לשירות

 • הגן על הבטיחות האישית של המשתמשים בשירות או של הציבור

 • הגנה מפני אחריות משפטית

אבטחת הנתונים האישיים שלך

אבטחת הנתונים האישיים שלך חשובה לנו, אך זכור ששום שיטה של ​​שידור דרך האינטרנט או שיטה של ​​אחסון אלקטרוני אינה מאובטחת ב-100%. למרות שאנו שואפים להשתמש באמצעים מקובלים מבחינה מסחרית כדי להגן על הנתונים האישיים שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחתם המוחלטת.

מידע מפורט על עיבוד הנתונים האישיים שלך

לספקי השירות שבהם אנו משתמשים עשויים להיות גישה לנתונים האישיים שלך. ספקי צד שלישי אלה אוספים, מאחסנים, משתמשים, מעבדים ומעבירים מידע על הפעילות שלך בשירות שלנו בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם.

שימוש, ביצועים ושונות

אנו עשויים להשתמש בספקי שירות של צד שלישי כדי לספק שיפור טוב יותר של השירות שלנו.

 • Google Places
  Google Places הוא שירות שמחזיר מידע על מקומות באמצעות בקשות HTTP. זה מופעל על ידי גוגל
  שירות מקומות Google עשוי לאסוף מידע ממך ומהמכשיר שלך למטרות אבטחה.
  המידע שנאסף על ידי מקומות Google מוחזק בהתאם למדיניות הפרטיות של גוגל: https://www.google.com/intl/iw/policies/privacy/

פרטיות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017

סעיף הודעת פרטיות זה לתושבי ישראל משלים את המידע הכלול במדיניות הפרטיות שלנו והוא חל אך ורק על כל המבקרים, המשתמשים באפליקציה ואחרים המתגוררים במדינת ישראל.

קטגוריות של מידע אישי שנאסף

אנו אוספים מידע המזהה, מתייחס, מתאר, מפנה, מסוגל להיות משויך או יכול להיות מקושר באופן סביר, במישרין או בעקיפין, עם צרכן או מכשיר מסוים. להלן רשימה של קטגוריות של מידע אישי שאנו עשויים לאסוף או שאולי נאסף מתושבי ישראל במהלך שנים עשר (12) החודשים האחרונים.

שים לב שהקטגוריות והדוגמאות המופיעות ברשימה שלהלן הן אלו המוגדרות ב-תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017. זה לא אומר שכל הדוגמאות של אותה קטגוריה של מידע אישי נאספו למעשה על ידינו, אלא משקף את אמונתנו בתום לב למיטב ידיעתנו שחלק מהמידע הזה מהקטגוריה הרלוונטית אולי נאסף ואולי נאסף. לדוגמה, קטגוריות מסוימות של מידע אישי ייאספו רק אם סיפקת מידע אישי כזה ישירות אלינו.

 • קטגוריה א': מזהים.
  דוגמאות: שם אמיתי, כינוי, כתובת דואר, מזהה אישי ייחודי, מזהה מקוון, כתובת פרוטוקול אינטרנט, כתובת דואר אלקטרוני, שם חשבון, מספר רישיון נהיגה, מספר דרכון או מזהים דומים אחרים.
  נאסף: כן.

 • קטגוריה B: קטגוריות מידע אישי המפורטות בחוק רשומות הלקוחות של ישראל (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).
  דוגמאות: שם, חתימה, מספר תעודת זהות, מאפיינים פיזיים או תיאור, כתובת, מספר טלפון, מספר דרכון, רישיון נהיגה או מספר תעודת זיהוי של המדינה, מספר פוליסת ביטוח, השכלה, תעסוקה, היסטוריית תעסוקה, מספר חשבון בנק, מספר כרטיס אשראי , מספר כרטיס חיוב, או כל מידע פיננסי אחר, מידע רפואי או מידע על ביטוח בריאות. חלק מהמידע האישי הנכלל בקטגוריה זו עשוי לחפוף לקטגוריות אחרות.
  נאסף: כן.

 • קטגוריה C: מאפייני סיווג מוגנים על פי חוק ישראל או פדרלי.
  דוגמאות: גיל (40 שנים ומעלה), גזע, צבע, מוצא, מוצא לאומי, אזרחות, דת או אמונה, מצב משפחתי, מצב רפואי, מוגבלות פיזית או נפשית, מין (כולל מגדר, זהות מגדרית, ביטוי מגדר, הריון או לידה ומצבים רפואיים נלווים), נטייה מינית, מעמד ותיק או צבאי, מידע גנטי (כולל מידע גנטי משפחתי).
  נאסף: לא.

 • קטגוריה D: מידע מסחרי.
  דוגמאות: רשומות והיסטוריה של מוצרים או שירותים שנרכשו או נשקלו.
  נאסף: לא.

 • קטגוריה E: מידע ביומטרי.
  דוגמאות: מאפיינים גנטיים, פיזיולוגיים, התנהגותיים וביולוגיים, או דפוסי פעילות המשמשים לחילוץ תבנית או מזהה אחר או מידע מזהה אחר, כגון, טביעות אצבע, טביעות פנים וטביעות קול, סריקות קשתית או רשתית, הקשות, הליכה או דפוסים פיזיים אחרים ונתוני שינה, בריאות או פעילות גופנית.
  נאסף: לא.

 • קטגוריה F: אינטרנט או פעילות דומה אחרת ברשת.
  דוגמאות: אינטראקציה עם השירות או הפרסומת שלנו.
  נאסף: כן.

 • קטגוריה G: נתוני מיקום גיאוגרפי.
  דוגמאות: מיקום פיזי משוער.
  נאסף: כן.

 • קטגוריה H: נתונים תחושתיים.
  דוגמאות: מידע אודיו, אלקטרוני, חזותי, תרמי, ריח או מידע דומה.
  נאסף: לא.

 • קטגוריה I: מידע מקצועי או תעסוקתי.
  דוגמאות: היסטוריית עבודה נוכחית או קודמת או הערכות ביצועים.
  נאסף: לא.

 • קטגוריה J: מידע חינוך שאינו ציבורי (לפי חוק Family Educational Rights and Privacy Act (20 USC Section 1232g, 34 CFR Part 99)).
  דוגמאות: רישומי חינוך הקשורים ישירות לתלמיד המנוהלים על ידי מוסד חינוכי או גורם הפועל מטעמו, כגון ציונים, תמלול, רשימות כיתות, לוחות זמנים של תלמידים, קודי זיהוי של תלמידים, מידע פיננסי של תלמידים או רישומים משמעתיים של תלמידים.
  נאסף: לא.

 • קטגוריה K: מסקנות הנגזרות ממידע אישי אחר.
  דוגמאות: פרופיל המשקף את העדפותיו, המאפיינים, המגמות הפסיכולוגיות, הנטיות, ההתנהגות, העמדות, האינטליגנציה, היכולות והכישורים של אדם.
  נאסף: לא.

לפי תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017, מידע אישי אינו כולל:

 • מידע זמין לציבור מהרישומים הממשלתיים

 • מידע צרכני לא מזוהה או מצטבר

 • מידע שלא נכלל בהיקף ה-CCPA, כגון:

  • מידע בריאותי או רפואי המכוסה על ידי חוק הניידות והאחריות של ביטוח הבריאות משנת 1996 (HIPAA) וחוק הסודיות של מידע רפואי בישראל (CMIA) או נתוני ניסויים קליניים

  • מידע אישי מכוסה בחוקי פרטיות ספציפיים למגזר, כולל חוק דיווח אשראי הוגן (FRCA), חוק Gramm-Leach-Bliley (GLBA) או חוק פרטיות מידע פיננסי בישראל (FIPA), וחוק הגנת הפרטיות של הנהג משנת 1994

מקורות מידע אישי

אנו משיגים את קטגוריות המידע האישי המפורטות לעיל מקטגוריות המקורות הבאות:

 • ישירות ממך . לדוגמה, מהטפסים שאתה ממלא בשירות שלנו, העדפות שאתה מביע או מספק באמצעות השירות שלנו.

 • בעקיפין ממך . לדוגמה, מתוך התבוננות בפעילות שלך בשירות שלנו.

 • אוטומטית ממך . לדוגמה, באמצעות עוגיות אנו או ספקי השירותים שלנו מגדירים במכשיר שלך בזמן שאתה מנווט בשירות שלנו.

 • מספקי שירותים . לדוגמה, או ספקי צד שלישי אחרים שבהם אנו משתמשים כדי לספק לך את השירות.

שימוש במידע אישי למטרות עסקיות או למטרות מסחריות

אנו עשויים להשתמש או לחשוף מידע אישי שאנו אוספים ל"מטרות עסקיות" או ל"מטרות מסחריות" (כפי שמוגדר תחת ה-תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017), אשר עשויות לכלול את הדוגמאות הבאות:

 • כדי להפעיל את השירות שלנו ולספק לך את השירות שלנו.

 • לספק לך תמיכה ולהשיב לפניותיך, לרבות לחקור ולטפל בדאגותיך ולפקח ולשפר את השירות שלנו.

 • כדי למלא או לענות על הסיבה שסיפקת את המידע. לדוגמה, אם אתה משתף את פרטי הקשר שלך כדי לשאול שאלה לגבי השירות שלנו, אנו נשתמש במידע האישי הזה כדי להשיב לפנייתך.

 • להגיב לבקשות של אכיפת חוק וכנדרש על פי החוק החל, צו בית משפט או תקנות ממשלתיות.

 • כפי שתואר לך בעת איסוף המידע האישי שלך או כפי שנקבע אחרת ב-תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.

 • לצורכי ניהול וביקורת פנימיים.

 • כדי לזהות אירועי אבטחה ולהגן מפני פעילות זדונית, הטעיה, הונאה או בלתי חוקית, לרבות, בעת הצורך, להעמיד לדין את האחראים לפעילויות כאלה.

שים לב שהדוגמאות שסופקו לעיל הן להמחשה ולא נועדו להיות ממצה. לפרטים נוספים על אופן השימוש במידע זה, עיין בסעיף "שימוש בנתונים האישיים שלך".

אם נחליט לאסוף קטגוריות נוספות של מידע אישי או להשתמש במידע האישי שאספנו למטרות שונות מהותית, לא קשורות או לא תואמות, נעדכן את מדיניות הפרטיות הזו.

גילוי מידע אישי למטרות עסקיות או למטרות מסחריות

אנו עשויים להשתמש או לחשוף וייתכן שהשתמשנו או חשפנו במהלך שנים עשר (12) החודשים האחרונים בקטגוריות הבאות של מידע אישי למטרות עסקיות או מסחריות:

 • קטגוריה א': מזהים

 • קטגוריה B: קטגוריות מידע אישי המפורטות בחוק רשומות הלקוחות של ישראל (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

 • קטגוריה F: אינטרנט או פעילות דומה אחרת ברשת

 • קטגוריה G: נתוני מיקום גיאוגרפי

שים לב שהקטגוריות המפורטות לעיל הן אלו המוגדרות ב-תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017. זה לא אומר שכל הדוגמאות של אותה קטגוריה של מידע אישי נחשפו למעשה, אלא משקף את אמונתנו בתום לב למיטב ידיעתנו שחלק מהמידע הזה מהקטגוריה הרלוונטית עשוי להיות ויתכן שנחשף.

כאשר אנו חושפים מידע אישי למטרה עסקית או למטרה מסחרית, אנו מתקשרים בחוזה שמתאר את המטרה ודורש מהנמען לשמור את המידע האישי הזה בסודיות ולא להשתמש בו לכל מטרה מלבד ביצוע החוזה.

מכירת מידע אישי

כפי שמוגדר ב-תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017, "מכירה" ו"מכירה" פירושם מכירה, השכרה, שחרור, חשיפה, הפצה, הפצה, העברה או תקשורת אחרת בעל פה, בכתב, או באמצעים אלקטרוניים או אחרים, מידע אישי של צרכן על ידי עסק לצד שלישי תמורת תמורה יקרת ערך. המשמעות היא שאולי קיבלנו הטבה כלשהי בתמורה לשיתוף מידע אישי, אך לא בהכרח הטבה כספית.

שים לב שהקטגוריות המפורטות להלן הן אלו המוגדרות ב-תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017 זה לא אומר שכל הדוגמאות של אותה קטגוריה של מידע אישי נמכרו למעשה, אלא משקף את אמונתנו בתום לב למיטב ידיעתנו שחלק מהמידע הזה מהקטגוריה הרלוונטית עשוי להיות וייתכן ששותף תמורת תמורה .

אנו עשויים למכור ואולי מכרנו במהלך שנים עשר (12) החודשים האחרונים את הקטגוריות הבאות של מידע אישי:

 • קטגוריה א': מזהים

 • קטגוריה B: קטגוריות מידע אישי המפורטות בחוק רשומות הלקוחות של ישראל (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

 • קטגוריה F: אינטרנט או פעילות דומה אחרת ברשת

 • קטגוריה G: נתוני מיקום גיאוגרפי

שיתוף מידע אישי

אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך המזוהה בקטגוריות לעיל עם הקטגוריות הבאות של צדדים שלישיים:

ספקי שירות

השותפים שלנו השותפים העסקיים שלנו

ספקי צד שלישי להם אתה או הסוכנים שלך מאשרים לנו לחשוף את המידע האישי שלך בקשר עם מוצרים או שירותים שאנו מספקים לך

מכירת מידע אישי של קטינים מתחת לגיל 16

איננו אוספים ביודעין מידע אישי מקטינים מתחת לגיל 16 באמצעות השירות שלנו, למרות שאתרי צד שלישי מסוימים שאנו מקשרים אליהם עשויים לעשות זאת. לאתרי צד שלישי אלה יש תנאי שימוש ומדיניות פרטיות משלהם ואנו מעודדים הורים ואפוטרופוסים חוקיים לפקח על השימוש של ילדיהם באינטרנט ולהורות לילדיהם לעולם לא לספק מידע באתרים אחרים ללא רשותם.

איננו מוכרים את המידע האישי של צרכנים שאנו למעשה יודעים שהם מתחת לגיל 16, אלא אם כן נקבל הרשאה חיובית ("הזכות להצטרף") מהצרכן שגילו בין 13 ל-16 שנים, או ההורה או האפוטרופוס של צרכן מתחת לגיל 13. צרכנים שיצטרפו למכירת מידע אישי עשויים לבטל את הסכמתם למכירות עתידיות בכל עת. כדי לממש את הזכות לביטול הסכמה, אתה (או הנציג המורשה שלך) רשאי להגיש לנו בקשה על ידי יצירת קשר.

אם יש לך סיבה להאמין שילד מתחת לגיל 13 (או 16) סיפק לנו מידע אישי, אנא פנה אלינו עם פרטים מספיקים כדי לאפשר לנו למחוק מידע זה.

הזכויות שלך

תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017

מספק לתושבי ישראל זכויות ספציפיות לגבי המידע האישי שלהם. אם אתה תושב ישראל, יש לך את הזכויות הבאות:

 • הזכות לשים לב. יש לך את הזכות לקבל הודעה אילו קטגוריות של נתונים אישיים נאספים והמטרות שלשמן נעשה שימוש בנתונים האישיים.

 • הזכות לבקש. במסגרת יש לך את הזכות לבקש שנחשוף לך מידע על האיסוף, השימוש, המכירה, החשיפה שלנו למטרות עסקיות ושיתוף המידע האישי שלנו. לאחר שנקבל ונאשר את בקשתך, נחשוף בפניך:

  • קטגוריות המידע האישי שאספנו עליך

  • קטגוריות המקורות למידע האישי שאספנו עליך

  • המטרה העסקית או המסחרית שלנו לאיסוף או מכירה של מידע אישי זה

  • הקטגוריות של צדדים שלישיים איתם אנו חולקים מידע אישי זה

  • פיסות המידע האישיות הספציפיות שאספנו עליך

  • אם מכרנו את המידע האישי שלך או נחשפנו את המידע האישי שלך למטרה עסקית, נגלה לך:

   • הקטגוריות של קטגוריות מידע אישי שנמכרו

   • הקטגוריות של קטגוריות מידע אישי שנחשפו

 • הזכות לומר לא למכירת נתונים אישיים (ביטול הסכמה). יש לך הזכות להורות לנו לא למכור את המידע האישי שלך. כדי להגיש בקשת ביטול, אנא צור איתנו קשר.

 • הזכות למחוק נתונים אישיים. יש לך הזכות לבקש את מחיקת הנתונים האישיים שלך, בכפוף לחריגים מסוימים. לאחר שנקבל ונאשר את בקשתך, נמחק (וננחה את ספקי השירותים שלנו למחוק) את המידע האישי שלך מהרשומות שלנו, אלא אם חל חריג. אנו עשויים לדחות את בקשת המחיקה שלך אם שמירת המידע נחוצה לנו או לספקי השירות שלנו כדי:

  • להשלים את העסקה שלשמה אספנו את המידע האישי, לספק מוצר או שירות שביקשת, לנקוט בפעולות הצפויות באופן סביר בהקשר של הקשר העסקי המתמשך שלנו איתך, או לבצע את החוזה שלנו איתך בדרך אחרת.

  • לזהות אירועי אבטחה, להגן מפני פעילות זדונית, מטעה, הונאה או בלתי חוקית, או להעמיד לדין את האחראים לפעילויות כאלה.

  • איתור באגים במוצרים כדי לזהות ולתקן שגיאות הפוגעות בפונקציונליות המיועדת הקיימת.

  • לממש את חופש הביטוי, להבטיח את זכותו של צרכן אחר לממש את זכויות הביטוי שלו, או לממש זכות אחרת הקבועה בחוק.

  • ציית לחוק הפרטיות של תקשורת אלקטרונית בישראל 

  • עסוק במחקר מדעי, היסטורי או סטטיסטי פומבי או בעל ביקורת עמיתים למען האינטרס הציבורי המציית לכל חוקי האתיקה והפרטיות הרלוונטיים, כאשר מחיקת המידע עשויה להפוך לבלתי אפשרית או לפגוע קשות בהישגי המחקר, אם סיפקת בעבר הסכמה מדעת. .

  • אפשר רק שימושים פנימיים שמתואמים באופן סביר לציפיות הצרכנים בהתבסס על מערכת היחסים שלך איתנו.

  • לעמוד בהתחייבות חוקית.

  • לעשות שימושים פנימיים וחוקים אחרים במידע זה התואמים את ההקשר שבו סיפקת אותו.

 • הזכות לא להיות מופלה לרעה. יש לך הזכות לא להיות מופלה לרעה על מימוש כל זכויות של הצרכן שלך, לרבות על ידי:

  • מניעת סחורות או שירותים לך

  • גביית מחירים או תעריפים שונים עבור סחורות או שירותים, לרבות שימוש בהנחות או הטבות אחרות או הטלת קנסות

  • מתן רמה או איכות שונה של סחורות או שירותים לך

  • מציע שתקבל מחיר או תעריף שונה עבור סחורות או שירותים או רמה או איכות שונה של סחורות או שירותים

מימוש זכויות הגנת הנתונים שלך

על מנת לממש כל אחת מהזכויות שלך ואם אתה תושב ישראל, תוכל ליצור איתנו קשר:

רק אתה, או אדם הרשום אצל מזכיר המדינה של ישראל שאתה מאשר לפעול בשמך, רשאי להגיש בקשה ניתנת לאימות הקשורה למידע האישי שלך.

בקשתך אלינו חייבת:

 • לספק מידע מספיק המאפשר לנו לאמת באופן סביר שאתה האדם שעליו אספנו מידע אישי או נציג מורשה

 • תאר את בקשתך בפירוט מספיק המאפשר לנו להבין, להעריך ולהגיב לה כראוי

לא נוכל להגיב לבקשתך או לספק לך את המידע הנדרש אם איננו יכולים:

 • אמת את זהותך או את הסמכות שלך להגיש את הבקשה

 • ואשר שהמידע האישי מתייחס אליך

אנו נחשוף ונמסור את המידע הנדרש ללא תשלום תוך 45 ימים מיום קבלת בקשתך הניתנת לאימות. ניתן להאריך את פרק הזמן למתן המידע הנדרש פעם אחת ב-45 ימים נוספים כאשר יש צורך סביר ובהודעה מוקדמת.

כל גילוי נאות שאנו מספקים יכסה רק את התקופה של 12 החודשים שקדמו לקבלת הבקשה הניתנת לאימות.

עבור בקשות לניידות נתונים, אנו נבחר פורמט לספק את המידע האישי שלך שניתן לשימוש בקלות ואמור לאפשר לך להעביר את המידע מישות אחת לישות אחרת ללא הפרעה.

מכירת מידע לצד שלישי

יש לך את הזכות לבטל את הסכמתך למכירת או השכרת המידע האישי שלך. ברגע שנקבל ונאשר ממך בקשה צרכנית הניתנת לאימות, נפסיק למכור או להשכיר את המידע האישי שלך. כדי לממש את זכותך לבטל את הסכמתך, אנא צור איתנו קשר.

פרטיות ילדים

השירות שלנו אינו פונה לאף אחד מתחת לגיל 13. איננו אוספים ביודעין מידע אישי מזהה מאף אחד מתחת לגיל 13. אם אתה הורה או אפוטרופוס ואתה מודע לכך שילדך סיפק לנו נתונים אישיים, בבקשה צור קשר. אם נהיה מודעים לכך שאספנו נתונים אישיים מכל אדם מתחת לגיל 13 ללא אימות של הסכמת ההורים, אנו נוקטים בצעדים כדי להסיר מידע זה מהשרתים שלנו.

אם אנו צריכים להסתמך על הסכמה כבסיס משפטי לעיבוד המידע שלך והארץ שלך דורשת הסכמה מהורה, אנו עשויים לדרוש את הסכמת הוריך לפני שנאסוף מידע זה ונשתמש בו.

קישורים לאתרים אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידינו. אם תלחץ על קישור של צד שלישי, תופנה לאתר של אותו צד שלישי. אנו ממליצים לך בחום לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר שאתה מבקר בו.

אין לנו שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות או הנוהלים של אתרים או שירותים של צד שלישי ואינו נוטלים עליו אחריות.

שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת. אנו נודיע לך על כל שינוי על ידי פרסום מדיניות הפרטיות החדשה בדף זה.

אנו נודיע לך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעה בולטת בשירות שלנו, לפני שהשינוי ייכנס לתוקף ונעדכן את התאריך "העדכון האחרון" בראש מדיניות פרטיות זו.

מומלץ לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת עבור כל שינוי. שינויים במדיניות פרטיות זו תקפים כאשר הם מתפרסמים בדף זה.

צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי מדיניות פרטיות זו, תוכל לפנות אלינו:

bottom of page